۱۳۸۷ مرداد ۱, سه‌شنبه

برونسپاري (Outsourcing)

چند روز پيش مشغول خواندن مطالبي در مورد برونسپاري در شركتهاي خارجي بودم . خيلي برام جالب بود كه اين شركتها چه كارهاي مهمي را برونسپاري (Outsourcing)كرده اند. تو ذهنم به سازمانهاي خودمان فكر و با شركتهاي خارجي مقايسه مي كردم . چند تفاوت جالبي برام مشخص شد ! يكي اينكه وقتي كاري برونسپاري مي شود، شركت مادر وظايف مشخصي را ، طبق قرار دادي و در تاريخ معيني به شركت ديگر واگذار مي كند، اين كار هم باعث پايين آمدن هزينه ها سازمان و همچنين استفاده بهتر از سرمايه هاي سازمان مي شود . ولي شركتها يا سازمانهاي جهان سوم با Outsourcing هزينه هايشان جند برابر شد و نصف وظايف اصلي را خود سازمان مادر انجام مي دهد. دوم اينكه شركت در مناقصه بر اساس كمترين مبلغ و كمترين زمان و از همه مهمتر داشتن دوست يا ... صورت مي گيرد. اين نوع Outsourcing نه تنها سازمان را از وظايف اصلي دور كرد، بلكه هزينه هاي شركت را چند برابر مي كند . در شركتهاي خارجي جهت برونسپاري يك خدمت ، چندين كميته ي تخصصي تشكيل مي شود تا نوع كار، قرارداد ، زمان ، و همچنين اعتبار و سابقه پيمانكار مشخص شود . مي خواستم بپرسم ! آيا در سازمانهاي ما چنين كميته هاي تخصصي وجود دارد ؟ آيا مديران سازمان به نكات كليد جهت Outsourcing توجه مي كنند ؟
چند تعريف علمي از برونسپاري را خواندم و در هر كدام از اين تعاريف به نكات كليدي اشاره شوده بود كه در زير تركيبي از اين تعاريف ارائه شده است.

Outsourcing يا برونسپاري:
چنين امري در واقع در حكم تحولي بنيادين در ساختار سازمانهاي جهان فردا است. اين بدان معناست كه ديگر الـــــزامي نيست كه شركت هاي بزرگ تجاري،‌ ادارات دولتي،‌ بيمارستانها و دانشگاههاي بزرگ به تشكيلاتي بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. اين قبيل موسسات به تشكيلاتي تبديل مي شوند كه درآمدهاي عالي و نتايج قابل اعتنايي را بدست مي آورند، زيرا تنها بر فعاليت هايي تمـــــــركز مي كنند كه به خاطر آنها ماموريت يافته اند،‌ كارهايي را انجام مي دهند كه دقيقاً به اهداف سازماني آنها مربوط است. كارهايي را كه به خوبي مي شناسند و به ريزه كاريهاي آن آشنايند و به نسبت ارزش و اعتباري كه دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و كارانه پرداخت مي كنند، بقيه كارهاي خدماتي اينگونه سازمانها به نهادهاي بيروني واگذار مي شود . موضوع مهمي كه براي دست اندركاران تجارت در استفاده از برون سپاري مطرح است آن است كه چطور يك شركت تصميم بگيرد چه فعاليتي را برون سپاري كند و چه فعاليتي را خود انجام دهد؟ مسئله اي كه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاري نيست، بلكه تعيين خدمتي است كه بايد برون سپاري شود . اين موضوع نيازمند آن است كه استراتژي هاي برون سپاري به روشني معين شوند.

هیچ نظری موجود نیست: