۱۳۸۷ تیر ۳۰, یکشنبه

مراحل تدوين استراتژي منابع انساني

تدوين استراتژي منابع انساني از مهمترين وظايف مديران منابع انساني در سازمانها بشمار مي رود . استراتژي منابع انساني توسط تيم از مديران صف و ستاد در سازمان تدوين، كه سوق و سمت برنامه هاي منابع انساني را مشخص مي نمايد . مجموعه اقداماتي كه جهت تدوين اين امر مهم در سازمان صورت مي گيرد بصورت 3 فاز وبطور مختصر در زير به آن اشاره مي گردد.

فاز اول :
1- چهار چوب نظري و مباني علمي


1-1 بررسي مباني نظري
- مديريت منابع انساني
- اجزاء و نظامهاي زير مجموعه مديريت منابع انساني
- ارتباطات داخلي و بيروني حوزه منابع انساني
- تدوين الگوهای طراحی استراتژي منابع انساني و الگوهاي طراحي
- روش های مدل ارائه خدمات منابع انساني
- متدولوژي تدوين برنامه هاي گذار در حوزه منابع انساني

2- 1 مطالعات تطبيقي و الگوبرداري در حوزه منابع انساني ( Benchmark )
- تعيين موضوعات مورد مطالعه
- ضوابط انتخاب جامعه نمونه
- شاخص هاي مورد بررسي
- مطالعه سازمانهاي نمونه
- تطبيق نتايج با وضعيت سازمان
- الگوبرداري


فاز دوم :
2- شناخت وضعيت موجود :
1-2- شناخت وضعيت عمومي سازمان

- پيشينه و سير تطور
- مبانی قانونی سازمان
- اهداف ، چشم انداز، مأموريت های سازمان
- ذينفعان سازمان
- استراتژي هاي كلان ، استراتژي هاي وظيفه اي و حوزه هاي استراتژيك
- برنامه ها
- ساختار سازماني و تشكيلات
- فرايندهاي اساسي و اصلی در راستای اهداف و مأموريت های سازمان
- فناوري هاي مورد عمل در حوزه های مرتبط
- بررسی برنامه ها و مطالعات مرتبط
- نيازمنديها و الزامات سازمان در اجرای پروژه های حوزه منابع انسانی

2-2- شناخت وضعيت حوزه منابع انساني
1- 2 -2 وضعيت عمومي حوزه منابع انساني

- نتايج مطالعات قبلي در حوزه منابع انساني
- مباني قانوني حاكم در حوزه منابع انسانی
- عوامل محيطي مؤثر داخلی و خارجی
- ذينفعان حوزه منابع انسانی
- فرصت هاو تهديدها
- تركيب نيروي انساني
- ارتباطات و روابط انسانی
- فرهنگ سازمانی
- سير تطور شکل گيری , اقدامات و مطالعات انجام شده در زير بخش های مختلف نيروی انسانی
- اهداف و مأموريتها ی حوزه منابع انسانی
- استراتژيهاي وظيفه اي تدوين شده در حوزه منابع انسانی
- ساختار سازماني
- وظايف و مسئوليتها
- تمرکز و عدم تمرکز
- اندازه ( تعداد , حجم و فراونی خدمات در حوزه منابع انسانی )
- فناوري مورد عمل در حوزه منابع انساني
- فرآيندهای مورد عمل در حوزه منابع انسانی
- نظام مديريت منابع انسانی مورد عمل در حوزه منابع انسانی
- مدل خدمات رساني
- نقاط قوت و ضعف

2-2-2 بررسی نظامها و فرايندهاي حوزه منابع انساني
- برنامه ريزي نيروي انساني
- نظام جذب و بكارگيري نيروي انساني (برون سپاري)
- نظام انتصابات و گردش شغلي
- فرايندهاي طراحي ، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل مورد نياز سازمان
- فرايندهاي ارتقاء شغلي ( مسير پيشرفت شغلی )
- فرايند سازماندهي و تدوين وظايف
- نظام اختيارات و مسئوليتها
- مديريت عملكرد و فرايندهاي ارتقاء اثر بخشي و كارآيي سازمان
- نظام كنترل و ارزيابي منابع انساني (نظام پيشنهادات )
- نظام آموزش و توسعه منابع انساني
- نظام پرداخت (حقوق و مزايا و پاداش و .....)
- ايمني و بهداشت
- نظام رفاهي
- سيستم اطلاعات منابع انساني
- فرايندهاي خروج از خدمت
- نظام بازنشستگي

نظام ها و فرآيندهای فوق براساس عوامل ذيل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

- مباني قانوني ، مقررات و دستورالعملها
- اهداف و استراتژي ها
- ساختار و تشكيلات
- وظايف ، مسئوليت ها و اختيارات
- دامنه شمول و حيطه خدمات رساني
- نظام مديريت
- گردش كار
- نظامهاي اطلاعاتي
- فناوري
- عوامل انساني
- اثر بخشي
- كارآيي
- شاخص ها و ضوابط

فاز سوم :
3- تدوين استراتژي ها و طراحي مدل ارائه خدمات منابع انسانی

- جمع بندي و تحليل يافته هاي موضوع فازهاي اول و دوم پروژه
- تدوين الگوي طراحي و استراتژي ها
- اخذ ديدگاه ها و نقطه نظرات مديران و كاركنان سازمان
- ترسيم وضعيت مطلوب هر يك از زير مجموعه هاي حوزه منابع انساني
- تجزيه و تحليل شكاف
- تدوين چشم انداز ، مأموريت ها، اهداف ، استراتژي ها و ارزشها در حوزه منابع انساني سازمان
- طراحي مدل ارائه خدمات در حوزه های ستادی و اجرائی و خارج از سازمان منابع انساني سازمان
- تبيين نقشها و وظايف و مسئوليها در مدل ارائه خدمات
- پيش بيني فرايندها و ساز و كارهاي اجرايي مدل
- تدوين اقدامات اساسي در راستاي تحقق وضعيت مطلوب
- تعيين اولويت ها
- تدوين برنامه گذار به وضع مطلوب

هیچ نظری موجود نیست: