۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

كوچك كردن دولت : (بحثي در مورد تعديل نيروي انساني)


به دنبال مطالبي در حوزه منابع انساني جهت انجام پروژه اي ، چند روزيست كه سرگردانم و طبق معمول مشغول شخم زدن، سايتهاي و وبلاگها هستم و به صورت اتفاقي به سايت يكي از استادان دوران كارشناسي ارشد( دكتر دانش فر) برخورد كردم كه مطالب كلاسي دانشجويان را به صورت خلاصه در وبلاگش قرار داده بود . با ديدن مطالب دوران گذشته برايم زنده شد و باعث گرديد با چند نفر از همكلاسيهايم كه چند ساليست از هم خبر نداريم تماس بگيرم و حال دوستان عزيزم را جويا شوم . هرچند مطالب زير كاري از دوران دانشجويست ولي خواندن آن خالي از لطف نيست .كوچك كردن دولت :
(بحثي در مورد تعديل نيروي انساني)


ارائه دهنده : بهمن سعيد پور

بيان مساله:
عمليات كوچك كردن بخش عمومي به طور فزآينده سهم عمده اي از تحولات كشورها يا در حال توسعه را خود اختصاص مي دهد. در ميان ميراث هاي ناميمون توسعه تحت رهبري دولت ، بورو كراسي متورم و سازمان هاي دولتي مملو از كارمند ، مشكلات خاصي را ايجاد كرده اند . كاهش نيروي كارگر – به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بسيار دشوار است. مستلزم آن است كه ميليون ها كارگر ، بخش دولتي را ترك كنند.

علل مساله:
- تمايل به استخدام مادام العمر
- هزينه سنگين خريد كاركنان دولت
- عدم وجود اعمال مديريت استراتژيك منابع انساني در دولت
- عدم وجود زير ساختارهاي اداري و لازم
- موانع فرهنگي

پيامدهاي بزرگ بودن دولت :
- هزينه سنگين سازمانهاي دولتي
- عدم استرسي به نيروهاي شايسته و متخصص بعلت پر بودن پيشنهادها و جايگاه هاي اداري
- گسترش بورو كراسي عواقب منفي آن
- عدم ارتباط صحيح و سريع مردم با مسئولين
- پايين بودن كارايي و بهره وري بخش دولتي
- منفعل بودن بخش خصوصي و تعاوني
- پايين بودن مشاركت

پيشنهادات:

1- كوچك سازي نبايستي مقدم بر خصوص سازي باشدو اقتصادي قابل توجيه و توصيه است.
2- فعاليت هايي كه بايد قطع شوند و كاركناني كه بايد خدمتشان خاتمه داده شود مي بايستي قبلا از پيشنهاد و باز خريد شناسايي شود.
3- ساز و كار مورد استفاده برشناسايي كاركنان مازاد، بايد با هر يك از موارد تطبيق داد شود.
4- از پرداخت هاي اضافي باز خريد و خسارت به كاركنان بايد اجتناب شود.


هیچ نظری موجود نیست: